ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Училище за бизнес компетенции ЕООД, ЕИК 131447790, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Възраждане, Цар Симеон, 200, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на онлайн платформата https://processdesign.bg/, наричан по-долу “processdesign”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Училище за бизнес компетенции ЕООД

 

 1. Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Възраждане, Цар Симеон, 200
 2. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Възраждане, Цар Симеон, 200
 3. Данни за кореспонденция: office@sbc.bg
 4.  
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131447790
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са следните:

 • Консултации дигитално/онлайн бизнес развитие;
 • Email маркетинг;
 • Създаване на съдържание;
 • Създаване и управление на дигитални/онлайн активи;

 

Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет и спрямо предоставеният документ „Оферта“, предоставен на Ползвателя по официални канали за кореспонденция.

 

 1. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план и одобрен чрез поставяне на подпис в документ „Оферта“ и документ „Договор“, когато Услугата се предоставя възмездно.

(2) Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата на Доставчика в Интернет, както и в предоставеният документ „Оферта“, предоставен на Ползвателя по официални канали за кореспонденция..

 

Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в предоставения документ „Оферта“, предоставен на Ползвателя по официални канали за кореспонденция, когато Услугата се предоставя възмездно..

(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път, както и чрез издаването на платежен документ – данъчна фактура.

 

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация;

(2) Доставчика на Услугата предоставя на Ползвателя официален документ „Оферта“;

(3) След потвърждаването на условията в документ „Оферта“ чрез поставяне на подпис, се предоставя на Ползвателя официален документ „Договор“, създаден спрямо условията в документ „Оферта. След потвърждаване на условията и в документ „Договор“, между Ползвателя и Доставчика възникват договорни отношения;

(4) Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни, които да бъдат използвани за официални документи „Оферта“ и „Договор“. Ползвателят се задължава да уведоми своевременно Доставчика при промяна на данните, за да бъдат те актуализирани;

(5) Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя, в случаи, в които това е необходимо и които са надлежно описани в Политика за поверителност, достъпна на уеб адрес 

 

Чл. 8. (1) Ползвателите използват официалните канали за кореспонденция с Доставчика, за извършване на изявления в отношенията помежду им.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Oбщи условия, достъпни на уеб адрес , заедно с всички изменения и допълнения в тях, както и официални документи „Оферта“ и „Договор“;

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при желание от страна на Ползвателя да се възползва от предлаганата от Доставчика Услуга.;

(5) Договорните отношения се считат за официално сключени от момента на подписване на официални документи „Оферта“ и „Договор“, както и на настоящите Общи условия;

 

Чл. 9. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.;

(2) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство;

 

Чл. 10. Ползвателят се задължава да осигурява за достъп до всякакъв тип средства, необходими за адекватното предоставяне на Услугата и нейното управление, както и да осигури всички материали, необходими коректното изпълнение на договорните отношения за извършване на Услугата;

 

Чл. 11. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугата;

(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването;

 

Чл. 12. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите;

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за поверителност, достъпна на уеб адрес. Ползвателят се съгласява с Политиката за поверителност на Доставчика.

(4) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката за поверителност;

 

Чл. 13. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всички обявени по време на договорните отношения обстоятелства и лични данни;

 

Чл. 14. Доставчикът НЕ носи отговорност за променена, непълна и/или грешна, и/или зловредна функционалност на използвани приложения, допълнения и/или дигитални активи, предоставени от трети лица.

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 15. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика;

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпратени на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при изявяване на желание за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него;

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 16. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 • с изтичане на срока на сключения между Ползвателя и Доставчика договор за предоставяне на Услугата;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудване от държавни органи;.
 • в случаите по чл. 9, ал. 2 от тези Общи условия;

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор;

 

Чл. 20. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на Договора, се прилагат законите на Република България;

 

Чл. 21. Всички спорове между страните по Договора ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

Чл. 22. Настоящите Общи условия влизат в сила за Ползвателя веднага след тяхното одобрение чрез поставяне на подпис;

 

 1.     ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на сайта Доставчика в платформата Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: